Vragen en antwoorden

’route

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Emmalocaties

Hoe zit het met de vervuilde grond aan de Slochterenlaan? Het overgrote deel van het terrein aan de Slochterenlaan is gesaneerd in 2010. Alleen ter hoogte van gasleidingen, boomwortels en strak langs de rand van het terrein is restverontreiniging aanwezig. Deze restverontreiniging vormt geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen. Waarom worden beide locaties tegelijk ontwikkeld? Wanneer we kijken naar de behoefte op buurtniveau dan kan het zo zijn dat er meer ambities gerealiseerd kunnen worden als we beschikken over de ruimte van beide locaties. 1+1 kan 3 zijn. Die mogelijkheid willen wij niet op voorhand uitsluiten. Kunt u meer inzicht geven in een concrete planning voor de ontwikkeling? We verwachten dat voor de zomer van 2021 een Projectopdracht wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt de fase van het formuleren van het Programma van Eisen voor de ontwikkellocaties (2021-2022), aanbesteding of prijsvraag (2022) ontwerp en bouw (2023-2025). Hoe verhoudt de ontwikkeling van de Emmalocaties zich tot plannen van de gemeente om de riolering en wegen aan te pakken? Deze plannen volgen de bouwontwikkelingen op. Anders zal zwaar verkeer onnodig veel kapot rijden. Wat zijn de mogelijkheden tot Zelfbouw of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? Wij staan daar vooralsnog voor open, maar verwachten van dergelijke partijen evenveel kwaliteit en rechtszekerheid als van ontwikkelaars en corporaties. Wat gebeurt er met de locaties in de tussentijd tot aan de bouw? De oude Koningin Emmaschool blijft tot die tijd anti-kraak in gebruik, zoals nu ook het geval is. De noodgebouwen en dependances worden gesloopt. Wordt er rekening gehouden met de verkeer aantrekkende werking van nieuwbouwplannen en het parkeren? Ja, in nieuwbouwplannen moet altijd verantwoording worden afgelegd als het gaat om verkeer en parkeren. Is ondergronds parkeren een mogelijkheid? Technisch gezien wel, maar het ligt niet voor de hand. Het grondwater ter plaatse staat redelijk hoog, wat kostenverhogend werkt voor de bouw. Ook moet er dan een intensief bouwprogramma gerealiseerd worden om de kosten van ondergronds parkeren te kunnen dragen. Zijn er subsidies (van bijvoorbeeld hogere overheden) beschikbaar? Dat is nog niet bekend. Welke bestemming hebben de locaties op dit moment op basis van het bestemmingsplan? Het terrein aan de Fortlaan 9 heeft een maatschappelijke bestemming, specifiek voor onderwijshuisvesting, kinderopvang, etc. De locatie aan de Slochterenlaan kent voor het grootste deel de bestemming Bedrijven t/m categorie 2. Wat wordt er verstaan onder een sociale huurwoning? Voor een sociale-huurwoning gelden maximale huurprijzen op het moment dat een huurcontract gesloten wordt (prijspeil 2020: €737,14) en een maximale huurverhoging. Huurders van een socialehuurwoning kunnen veelal ook huurtoeslag krijgen. In de vrije sector gelden deze regels niet. Hoeveel woningen zullen er in ieder geval gebouwd moeten worden? Een exact aantal is niet vooraf bepaald en is van veel factoren afhankelijk. Wel weten we dat in de Woonvisie van de gemeente Gooise Meren rekening is gehouden met 54 woningen aan de Slochterenlaan. Hoe verloopt een evt. verkoop of aanbestedingstraject? Dat bepalen we graag samen met alle stakeholders. Een mogelijkheid is uiteindelijk een prijsvraag op te stellen, waarbij ook de buurt vertegenwoordigd is in de beoordelingscommissie. Wat is de status van eerdere plannen of ideeën voor de Slochterenlaan? We starten met een schone lei. Eerdere plannen of ideeën van de gemeente die de revue hebben gepasseerd zijn niet meer aan de orde. Hoe zit het met de gasleidingen en het gasstation aan de Slochterenlaan 27a? Het gasstation is aan vervanging toe. Wij zijn met Liander in gesprek over de juiste timing ervan in relatie tot de ontwikkeling van het omliggende terrein.

deel deze pagina